Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NEW SOUND

Artikel 1 Het koor

New Sound is een stichting. New Sound is een gemengd 50+ koor. Het repertoire is pop- en musicalmuziek. De repetities zijn iedere donderdagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur in Woonzorgcentrum Abtswoude, Aart van der Leeuwlaan 332 in Delft.

Het koor staat onder leiding van een professionele enthousiaste dirigent. De dirigent maakt deel uit van de stichting en sluit een contract af met het bestuur.

Artikel 2 inschrijving

Inschrijving als aspirant-deelnemer geschiedt door de penningmeester. Hij of zij wordt bij inschrijving geïnformeerd over het bedrag van de te betalen contributie en de wijze van betaling hiervan, benevens alle verder voor de deelnemers geldende regels zoals staat omschreven in H.H.R.

Artikel 3 contributie

De contributie bedraagt €52,50 per kwartaal. De contributie moet bij vooruitbetaling worden voldaan. Dit geschiedt per kwartaal of halfjaarlijks door het te storten op rekeningnummer NL97INGB0004481032 t.n.v. New Sound te Delft. Een maandelijkse betaling van 17,50 is mogelijk als betaling per kwartaal bezwaarlijk is, maar brengt voor het koor wel extra administratiekosten met zich mee.

Artikel 4 het bestuur

Een bestuurslid zit maximaal 3 jaar en kan maximaal 2 maal herkozen worden. Bestuursleden worden gekozen door het bestuur. Aftreden gebeurt volgens het rooster van aan- en aftreden (zie bijlage) en bij voorkeur niet het hele bestuur tegelijk. Het bestuur bestaat uit: voorzitter, penningmeester, secretaris, bibliothecaris en algemeen adjunct. Voor taakomschrijvingen (zie bijlage).

Artikel 5 bestuursvergaderingen

Bestuursvergaderingen worden gehouden volgens een rooster, dat bij het begin van het stichtingsjaar wordt opgesteld voor het lopende jaar. Indien noodzakelijk kunnen tussentijds bestuursvergaderingen gehouden worden. De voorzitter kan op de bestuursvergaderingen personen uitnodigen, die niet tot de stichting behoren, doch ter zake kundig zijn. Deze personen hebben geen stemrecht en kunnen worden verzocht na het betreffende agendapunt de vergadering te verlaten.

Artikel 6 De rol en verantwoordelijkheden van de dirigent in relatie tot het bestuur

De dirigent toetst, aan de hand van een stemtest, de kwaliteit en de stemsoort van de aspirant-deelnemer en adviseert het bestuur omtrent de toelating.

De dirigent doet voorstellen aan het bestuur voor het te zingen repertoire en de programmasamenstelling bij concerten en uitvoeringen.

De dirigent adviseert het bestuur aangaande de aanschaf van bladmuziek.

De dirigent verzorgt de soundfiles van het in te studeren repertoire en plaatst dit in de dropbox.

De dirigent beoordeelt de voorstellen voor nieuwe nummers aangeleverd door individuele koorleden en bespreekt dit met bestuur, alvorens deze op de repertoirelijst te plaatsen.

De dirigent bepaalt, na overleg met het bestuur, de opstelling van het koor tijdens repetities, concerten en optredens.

De dirigent adviseert het bestuur bij het hanteren van de wachtlijsten.

Artikel 7 Rol webbeheerder

Het bestuur benoemt uit de deelnemers één deelnemer, die wordt belast met het beheer van de website van de stichting.

Bij ontbreken aan een geschikte kandidaat kan het bestuur iemand van buiten de deelnemers aanzoeken om deze functie uit te voeren.

De webbeheerder is te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur over zijn/haar werkzaamheden als webbeheerder.

Taken webbeheerder (zie bijlage)

Artikel 8 (ad hoc) commissies

(Ad hoc) commissies kunnen bestaan uit een onbepaald aantal deelnemers van de stichting, waaraan tenminste één bestuurslid wordt toegevoegd om verantwoording en verslag aan het bestuur te waarborgen. De leden van de commissies worden benoemd door het bestuur. De commissies zijn te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Bij gebleken ongeschiktheid van een commissielid kan het bestuur onverwijld het betreffende lid uit zijn taak ontheffen en een ander commissielid benoemen.

Artikel 9 kascontrole

De kascommissie wordt benoemd tijdens de jaarlijkse evaluatie bijeenkomst en bestaat uit 2 personen en een reservelid. De zittingsperiode bedraagt twee jaar, zodanig dat nooit twee dezelfde personen in twee achtereenvolgende jaren optreden als lid van de kascommissie. In afwijking van artikel 4 wordt aan de kascommissie geen bestuurslid toegevoegd.

Een afgetreden penningmeester mag de eerste 3 jaar na aftreden geen zitting nemen in de kascommissie.

De kascommissie heeft tot taak, tenminste één maal jaarlijks de financiële administratie te controleren op juistheid.

Artikel 10 zaalcommissie

De zaalcommissie bestaat uit tenminste 3 personen. Taakomschrijving (zie bijlage)

Artikel 11 muziekstukken

De stichting stelt de deelnemers het in te studeren repertoire in bladmuziek ter beschikking. De originele bladmuziek blijft eigendom van de stichting.

Het is deelnemers ten strengste verboden bladmuziek aan derden uit te lenen.

De deelnemers kunnen de in te studeren muziekstukken mee naar huis nemen. Indien een deelnemer de muziekstukken mee naar huis neemt, is hij/zij zelf verantwoordelijk voor het in goede staat houden en beschikbaar houden van deze muziekstukken. Kosten die gemaakt moeten worden om deze muziek compleet te maken, worden gedragen door de betreffende deelnemer.

Indien een deelnemer muziekstukken mist, kan aan de bibliothecaris gevraagd worden voor completering.

Artikel 12 koorrepetities en verzuim koorleden

Indien een deelnemer niet bij een repetitie aanwezig kan zijn dient hij/zij zich af te melden bij het bestuur via een e-mail. Indien men zich niet op tijd kan afmelden dient men zo spoedig mogelijk na het niet bijwonen van de repetitie alsnog te bellen of te mailen.

Deelnemers zijn verplicht op de generale repetitie voorafgaand aan een concert of een optreden aanwezig te zijn. Afwijking van deze regel is uitsluitend toegestaan na toestemming van het bestuur.

Indien een koorlid over het jaar genomen zonder duidelijke reden bij repetities of bij concerten/optredens te vaak afwezig is, zal dit worden besproken in het bestuur en zal hij/zij daarop worden aangesproken en kan eventueel deelnemerschap worden beëindigd.

Zelfstudie via de muziek op de dropbox is altijd noodzakelijk om de gewenste kwaliteit te behalen.

Er moeten tijdens de repetities met potlood aantekeningen worden gemaakt op aanwijzing van de dirigent.

Artikel 13 concerten en optredens

Het vervoer van/naar concerten en optredens is, indien niet uitdrukkelijk door het bestuur anders geregeld en bekend gemaakt, voor rekening en verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf.

Foto’s van het koor of van afzonderlijke koorleden, gemaakt tijdens repetities, concerten en/of optredens, kunnen voor publicitaire doeleinden worden gebruikt.

Deelnemers dienen uitsluitend staand het concert of optreden uit te voeren en zich op te stellen voor zover mogelijk overeenkomstig de overhandigde kooropstelling.

Verwacht wordt dat voor zover mogelijk alle koorleden bij een concert of optreden aanwezig zullen zijn.

Artikel 14 kleding

Het bestuur geeft per concert of optreden een advies voor wat betreft de kleding en de accessoires.

Artikel 15 slapende deelnemers

Deelnemers van New Sound kunnen hun actieve deelname aan de wekelijkse repetities voor een tijd van maximaal 3 maanden stoppen. De betreffende deelnemer zal een verzoek met melding van reden indienen bij het bestuur. Het bestuur zal dit in overweging nemen en beslissen in het belang van het koor of zij hiermee akkoord kan gaan. Het besluit zal aan de betreffende deelnemer worden medegedeeld.

De contributie zal in de gestelde periode gewoon doorbetaald moeten worden, tenzij zwaarwegende redenen de penningmeester anders doen besluiten. Na het verstrijken van de overeengekomen periode zal de deelnemer het bestuur meedelen of hij/zij het deelnemerschap wil beëindigen of voortzetten.

Bij het in gebreke blijven van de melding zal dit automatisch leiden tot beëindiging van het deelnemerschap.

Het bestuur zal het deelnemerschap van een deelnemer automatisch beëindigen (eerst na een opmerking over zijn/haar gedrag), als zijn/haar gedrag daartoe aanleiding geeft.

Artikel 16 Behoud kwaliteit

Deelnemers die de 75-jarige leeftijd hebben bereikt dienen opnieuw een stemtest af te leggen. Dit zal worden uitgevoerd in het 1e kwartaal na het bereiken van de 75-jarige leeftijd. Indien de kwaliteit onvoldoende blijkt te zijn, kan betrokkene de repetities blijven bijwonen maar mag niet langer worden deelgenomen aan concerten/optredens. Ook bestaat de mogelijkheid dat de stemtest uitwijst dat de deelnemer bij een andere stemsoort wordt geplaatst. Deze stemtest zal daarna iedere 3 jaar worden uitgevoerd.

Indien een koorlid over het jaar genomen zonder duidelijke reden bij repetities of bij concerten/optredens te vaak afwezig is, zal dit worden besproken in het bestuur en zal hij/zij daarop worden aangesproken en kan eventueel deelnemerschap worden beëindigd.

Artikel 17 Opzeggen lidmaatschap

Een koorlid dat zijn/haar lidmaatschap op wil zeggen, dient dit schriftelijk of per email kenbaar te maken. Voor de duidelijkheid is een motivatie gewenst. Het einde van het lidmaatschap gaat altijd in per eerst volgende maand. Voor de maand waarin wordt opgezegd is, ongeacht de dag waarop dit plaats vindt, nog contributie verschuldigd. Wanneer er over het lopende kwartaal teveel contributie is betaald, zal dit worden teruggestort. De verstrekte muziek en muziekmap, dienen bij het bestuur te worden ingeleverd.

Artikel 18 Wijzigen H.H.R.

Voor wijzigingen van het huishoudelijk reglement gelden dezelfde regels als voor wijzigingen van de statuten. Wijzigingen kunnen alleen met volledige overeenstemming van het bestuur doorgevoerd worden.

1 oktober 2017

Bijlagen: Rooster van aan- en aftreden

Taken bestuur en commissies (volgt)

 

ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUURSLEDEN

 

Bestuurslid Functie Datum aantreden 1e herverkiezing 2e herverkiezing Datum aftreden
 Jose v.Heusden   secretaris 01-05-2014       01-05-2017        01-05-2020  
  Jan Doorduijn   vice-voorzitter  24-03-2014 24-03-2017      01-10-2014
 Jan Doorduijn   voorzitter     01-10-2014 01-10-2017    01-10-2020  
Mea Hofman    penningmeester 01-01-2015     01-01-2018       01-01-2021  
  Henri Kluin bestuurslid 01-01-2016   01-01-2019       01-01-2022  
Jenny Dijkman  bestuurslid 01-04-2017   01-04-2020